Next Previous Contents

2. Egkatastasn

Quickstart gia Ellnves xrnstes:

2.1 Egkatastasn ellnvikwv

Ta bnmata diaferouv apo diavomn se diavomn, polu perissotero twra pou ta ellnvika evswmatwvovtai siga siga, stis diafores diavomes (Noembrios 1999).

Eav dev exete ndn ellnvika, loipov:

2.2 Xrnsimes sumboules

2.3 Suse

Mia prwtn evtupwsn apo to Suse eixe parousiastei sto magaz, http://magaz.hellug.gr/05/03_suse.html, me idiaitera euvoikn kritikn (eivai n protimnsn tou grafovtos, toulaxistov gia to 1998-99, giati eivai 8bit clean kai upostnrizei kala to NLS). Agoraste to mazi me to egxeiridio kai dev 8a xasete.

2.4 Redhat

Eivai avtistoixn me tou Suse se megalo ba8mo, edw dev tnv perigrafoume avalutika. Deite review evos palaioterou distribution apo to magaz, http://magaz.hellug.gr/01/06_redhatinst.html kai mia avalutikn perigrafn gia to pws 8a to kavete va suvergazetai me ta ellnvika http://magaz.hellug.gr/13/03_grredhat2.html.

2.5 Slackware

As upo8esoume oti egka8istoume tnv diavomn Slackware:

Pleov 8a exeis eva sustnma pou douleuei, alla prepei va kaveis akoma ta e3ns:

2.6 Pros8etes ru8miseis


Next Previous Contents